วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

AFTA

              เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
 

              อาเซียนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2510โดยเริ่มแรกเป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานั่นเอง สร้างเสริมความมั่นคงในภูมิภาค ต้านภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นจุดประสงค์ทางการเมืองเป็นหลัก
             สมาชิกอาเซียนเริ่มด้วย 5 ประเทศผู้ก่อตั้ง ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2510 ต่อมาบรูไนก็ได้มาเข้าร่วมด้วย ในปี 2527 จากนั้น เวียดนามในปี 2538 ลาว พม่า ในปี 2540 และกัมพูชาในปี 2542 รวมทั้งหมดมีสมาชิก 10 ประเทศ จนถึงปัจจุบัน  ต่อมาเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกขยายตัวมากขึ้นอาเซียน จึงได้มุ่งกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันจนมีการจัดตั้งเขต การค้าเสรีอาเซียนขึ้นในปีพ.ศ.2535 และในปีดังกล่าวนั่นเอง ผู้นำอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน จึงถือเป็นการประกาศการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


             วัตถุประสงค์หลักของเขตการค้าเสรีอาเซียนก็เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสมาชิกอาเซียน สร้างบรรยากาศในการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้อาเซียนเป็นฐานในการผลิต นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างอำนาจต่อรองของอาเซียนด้วย แน่นอนที่สุดว่า อาเซียนที่มีสมาชิก 10 ประเทศ มีประชากรรวมกันประมาณ 580 ล้านคน ย่อมมีขนาดของเศรษฐกิจที่ไม่แพ้ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น ดังนั้น การรวมตัวทางเศรษฐกิจจึงสร้างอำนาจต่อรองให้กับอาเซียนเป็นอย่างมาก
              สำหรับเป้าหมายของเขตการค้าเสรีอาเซียน มีด้วยกันทั้งสิ้น 2 ประการ คือ การลดภาษีระหว่างสมาชิกให้หมดไป และการยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีระหว่างกันให้หมดไปด้วย